ข้อมูลนักวิจัย พิมพ์สิรี สุวรรณ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พิมพ์สิรี สุวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pimsiree Suwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0903219XXX
  • E-Mail Addresspimsiree_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญFood Processing
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00299
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากปลีกล้วยหอม: การผลิตและมุมมองด้านคุณภาพ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การศึกษาคุณภาพของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยห่อด้วยผ้าไม่ทอ หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : ศักยภาพของสารสกัดจากเห็ดป่าสำหรับใช้เป็นพรีไบโอติกซ์ในการผลิตเป็นซินไบโอติกส์ผงด้วยเทคโนโลยีการทำแห้งแบบพ่นฝอย ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : เห็ดป่าและการใช้ประโยชน์จากเห็ดป่ากินได้ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 5. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากทรัพยากรท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 6. 2564 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแบบลดแรงปิดเปิดสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : การเพิ่มมูลค่าและพัฒนากระบวนการผลิตหน่อไม้ต้มและนึ่งให้ปลอดภัย ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : ศักยภาพอาหารท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 9. 2562 : การศึกษาความคงตัวของสารให้สีจากเปลือกแก้วมังกรในผลิตภัณฑ์แยมแก้วมังกร หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : ผลของกระบวนการก่อนสกัดและการสกัดเย็นต่อลักษณะทางเคมีและกายภาพของน้ำผลหม่อน หัวหน้าโครงการ 11. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง (Spread) จากน้ำผึ้งผสมสละ หัวหน้าโครงการ