ข้อมูลนักวิจัย ฐิตาภา สินธุรัตน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Thitapa Sinturat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0861004XXX
  • E-Mail Addressthitapa_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญภาษาอังกฤษเฉพาะทาง English for Specific Purposes
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00099
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การพัฒนาหลักสูตรและอาชีพที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2565 : การวิเคราะห์ความต้องการ ความสามารถ และรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าในยุควิถีใหม่กรณีศึกษาโรงแรมและรีสอร์ทในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : ปัญหาและกลวิธีการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พี่เลี้ยง 5. 2560 : ประสิทธิผลของการสอนเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ