ข้อมูลนักวิจัย อารณี โชติโก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อารณี โชติโก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Arranee Chotiko
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0626328XXX
  • E-Mail Addressarranee.chotiko@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญPrebiotic and Probiotic , Encapsulation and delivery systems
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00344
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI) ในโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : ศักยภาพของสารสกัดจากเห็ดป่าสำหรับใช้เป็นพรีไบโอติกซ์ในการผลิตเป็นซินไบโอติกส์ผงด้วยเทคโนโลยีการทำแห้งแบบพ่นฝอย หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : เห็ดป่าและการใช้ประโยชน์จากเห็ดป่ากินได้ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การพัฒนาคุณภาพของอะโวคาโดพิวรีแช่แข็งด้วยเทคโนโลยีอัลตร้าซาวน์ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากอะโวคาโดเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 6. 2564 : การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของโปรตีนต้านจุลชีพที่ผลิตจากสายพันธุ์แบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารหมัก ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : ศักยภาพของข้าวมีสีในการเป็นพรีไบโอติกส์เพื่อการพัฒนาเป็นอาหารเสริมลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : การพัฒนาชุดความรู้และชุดประสบการณ์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรไผ่ จังหวัดปราจีนบุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 9. 2564 : การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินด้วยสารสกัดจากพริกขี้หนูเพื่อใช้ทดสอบฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค พี่เลี้ยง 10. 2564 : การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับหน่อไม้เพื่อเข้าสู่ตลาดระดับภาคบริการและธุรกิจ สตารท์อัพ หัวหน้าโครงการ 11. 2564 : การพัฒนาสารให้ความหวานชนิดผงจากกล้วยหอมทอง ผู้ร่วมวิจัย 12. 2564 : การพัฒนากล้วยหอมทองหนึบด้วยเทคโนโลยีการอบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย 13. 2564 : การศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งกล้วยหอมทองเพื่อเป็นไขมันทดแทนที่มีศักยภาพในผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย 14. 2564 : (โครงกาย่อย 1 Rains) การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยพิวเร่สภาพคงตัวจากกล้วยหอมทองสุกตกเกรดด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล หัวหน้าโครงการ 15. 2563 : การเพิ่มมูลค่าและพัฒนากระบวนการผลิตหน่อไม้ต้มและนึ่งให้ปลอดภัย หัวหน้าโครงการ 16. 2563 : การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หน่อไม้ตงศรีปราจีน (Dendrocalamus asper Backer) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนใน ต. ทุ่งโพธิ์ จ. ปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 17. 2563 : การเพิ่มขีดความสามารถการแปรรูปเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองสุกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 18. 2562 : การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมสารสกัดโพลีเอมีนเพื่อยืดอายุกล้วยหอมทองหลังจากการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิห้อง ผู้ร่วมวิจัย 19. 2562 : การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพหน่อไม้ดองปี๊บสู่หน่อไม้ดองบรรจุสุญญากาศ หัวหน้าโครงการ 20. 2562 : การประเมินและทำนายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดองภายใต้สภาวะต่างๆ หัวหน้าโครงการ 21. 2561 : การพัฒนาเทคนิค ดูเพล็กซ์ พีซีอาร์ สำหรับตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบรวดเร็ว ผู้ร่วมวิจัย 22. 2560 : การผลิตน้ำข้าวโปรตีนสูงจากธัญพืชเสริมซินไบโอติกซ์แบบผง หัวหน้าโครงการ 23. 2560 : การพัฒนาอาหารเม็ดซินไบโอติกส์เสริม Lactobacillus rhamnosus GG พร้อมด้วยพรีไบโอติกแก่นตะวันและการประเมินผลของอาหารเม็ดซินไบโอติกส์ต่อการเจริญเติบโต สารเคมีในเลือด และลักษณะลำไส้ของปลานิล หัวหน้าโครงการ 24. 2560 : การพัฒนาและแปรรูปเครื่องดื่มข้าวอัดเม็ดโปรตีนสูงเพื่อใช้เป็นระบบนำส่งจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ หัวหน้าโครงการ