ข้อมูลนักวิจัย ชนกนันท์ บางเลี้ยง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ชนกนันท์ บางเลี้ยง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Chanoknan Banglieng
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0972409XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญทำสื่อการสอน, รังสีคอสมิก, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาC ไมโครคอนโทรเลอร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00027
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : ความแปรปรวนของรังสีคอสมิกที่พบบริเวณความแข็งแกร่งแม่เหล็กสูง หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : การศึกษาประมาณไอน้ำในอากาศและปริมาณเมฆปกคลุมท้องฟ้า หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรมดีเลิร์น หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : การวิเคราะห์ข้อสอบออนไลน์ วิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : การพัฒนาระบบเฝ้าระวังฟ้าคะนองสำหรับการหาพิกัดพื้นที่การเกิดฝนตก ผู้ร่วมวิจัย 6. 2559 : การพัฒนาชุดทดลองสำหรับปฏิบัติการเซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2558 : การหาองค์ประกอบธาตุของสีบนวัตถุโบราณโดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ที่มีลำรังสีขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย 8. 2556 : การเตรียมค่าดัชนีบ่งชี้ช่วงเข้าฤดูมรสมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย จากระบบบอกพิกัดทั่วโลก (จีพีเอส) ผู้ร่วมวิจัย