ข้อมูลนักวิจัย กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kunlapat Kanjanaparangkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0840358XXX
  • E-Mail Addresskan.kunlcpat@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอีเลคโทร เปียโน วาดภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00099
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาอุปกรณ์รองรับกล้องขนาดเล็กเพื่อใช้ในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ในงานตัดต่อและคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับคนหูหนวก ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การออกแบบดวงตาของตัวละครในงานแอนิเมชันโดยการประยุกต์ใช้ระบบการติดตามสายตา พี่เลี้ยง 4. 2564 : การศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในงานด้านโทรทัศน์ หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : แนวโน้มของอาชีพผู้ผลิตเสียงบรรยายภาพ และแนวทางในการพัฒนาทักษะการผลิตเสียงบรรยายในรายการทางวิทยุโทรทัศน์สำหรับผู้พิการทางสายตา หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : การพัฒนาเทคนิคการสร้างสรรค์เสียงประกอบสำหรับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสื่อเคเบิลทีวีท้องถิ่นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล หัวหน้าโครงการ