ข้อมูลนักวิจัย เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Yaowarat Wongsrisakulkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์085-0711XXX
  • E-Mail Addressyaowarat_w@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสรีรวิทยาทางพืชสวน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00034
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : ประสิทธิภาพของการฉีดพ่นกรดอะมิโนปลาทะเลก่อนการเก็บเกี่ยวต่อการพัฒนาของผล และคุณภาพของส้มโอทับทิมสยาม พี่เลี้ยง 2. 2566 : ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุสาหกรรมผลิตซีเมนต์พาร์ติเคิลบอร์ดต่อการปรับปรุงดินการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การพัฒนาและยกระดับการผลิตฟ้าทะลายโจรที่มีสารสำคัญสูงและมีคุณภาพในการผลิตยา หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : การปรับปรุงพันธุ์บัวสายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการตรวจสอบพันธุ์กลาย โดยวิธีเอเอฟแอลพี หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : การพัฒนาระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับ (Traceability system) ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : การพัฒนาพันธุ์บัวสายเขตร้อนและบัวสายเขตหนาวเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : ผลของจิบเบอเรลลิกแอซิดต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : ผลของ 6-benzyladenine (BA) และการผ่าต้นตามแนวยาว ต่อการเกิดหน่อใหม่ ของกล้วยน้ำว้าพันธุ์ปากช่อง 50 ในสภาพปลอดเชื้อ พี่เลี้ยง 9. 2563 : การพัฒนาพันธุ์บัวสายเขตร้อนและบัวสายเขตหนาวเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 10. 2562 : การคัดเลือกพันธุ์บัวสายเขตร้อนและบัวสายเขตหนาวเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 11. 2561 : โครงการวิจัยการผลิตปุ๋ยหมักที่มีธาตุอาหารสูงเพื่อใช้ปลูกผักสลัดในระบบไฮโดรโปนิกส์ ผู้ร่วมวิจัย 12. 2561 : โครงการวิจัยผลของการงดน้ำในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลเมล่อน หัวหน้าโครงการ 13. 2560 : ผลของระดับความสูงของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของผักแว่น (Marsilea crenata C. Presl.) และผลของการใช้ผักแว่นแห้งบด (M. crenata C. Presl.) และพีทมอสต่อการงอกของสปอร์เฟิน ผู้ร่วมวิจัย 14. 2560 : ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลเมล่อน หัวหน้าโครงการ 15. 2560 : ความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชนต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ; กรณีศึกษา ชุมชนในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 16. 2552 : การศึกษาหาสายพันธุ์บัวหลวงที่เหมาะสมสำหรับการผลิตรากบัว ผู้ร่วมวิจัย