ข้อมูลนักวิจัย พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Pimnapat Bhomkittipich
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0829394XXX
  • E-Mail Addresspimnapat_i@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสังคมและสิ่งแวดล้อม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00037
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนพื้นที่ห่างไกลในการจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : รูปแบบการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชนพื้นที่ห่างไกลโดยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : แรงจูงใจและพฤติกรรมเฉพาะของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวซ้ำไปยังประเทศญี่ปุ่น พี่เลี้ยง 5. 2565 : นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวชายแดนชุมชนบ้าน อพป.คลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พี่เลี้ยง 6. 2565 : รูปแบบการพัฒนาการให้บริการโรงแรมสีเขียวสำหรับประชากรรุ่นแซดเพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้วิถีชีวิตใหม่ พี่เลี้ยง 7. 2564 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวชุมชนไท-ยวน อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พี่เลี้ยง 8. 2563 : การศึกษาสถานภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าจากเรือประมงขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : การประเมินการการประยุกต์ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่สำหรับผู้สูงวัย ผู้ร่วมวิจัย 10. 2563 : รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : การศึกษาความเครียด พฤติกรรมการจัดการความเครียด และภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พี่เลี้ยง 12. 2562 : การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พี่เลี้ยง 13. 2562 : การศึกษาพฤติกรรมและการยอมรับเทคโนโลยีการล้างผักของเกษตรกร หัวหน้าโครงการ 14. 2561 : การศึกษาคุณลักษณะและทักษะทางวิชาชีพที่พึงประสงค์ต่อการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาในแผนกครัวของโรงแรม พี่เลี้ยง 15. 2560 : พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักโรงแรม พี่เลี้ยง 16. 2560 : รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังนํ้าขนาดเล็กในชุมชนพื้นที่ห่างไกลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ