ข้อมูลนักวิจัย ชนากานต์ เรืองณรงค์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Chanakarn Ruangnarong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0992935XXX
  • E-Mail Addresschanakarn@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญFashion History
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00043
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การยกระดับเทคโนโลยีพร้อมใช้ผนผ้าใยกล้วยผสมผ้าใยกัญชง หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : นวัตกรรมและการพัฒนาผ้าใยกล้วยด้วยเทคโนโลยีการมัดย้อมจากสีธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบการแต่งกาย ระดับพรีเมี่ยมชุมชน พื้นที่ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การสร้างอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายจากผ้าใยกล้วยด้วยเทคนิคการพิมพ์ผ้าแบบธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : การยกระดับศักยภาพและโอกาสการผลิตผ้าทอใยกล้วยสู่การสร้างรายได้ชุมชนเข็มแข็ง ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2564 : การศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทุ่งหลวงรังสิตในการสร้างแนวทางยกระดับผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างอาชีพของชุมชนพื้นที่ฝั่งตะวันออกจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : โครงการการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนสิ่งทอด้วยนวัตกรรมพื้นที่ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากไวนิลเหลือทิ้งเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 9. 2563 : การสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการและนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 10. 2563 : การผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปจากผ้าผักตบชวาสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 11. 2563 : การพัฒนาความละเอียดของเส้นใยผักตบชวาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มตลาดรักษ์โลกสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 12. 2563 : นวัตกรรมผ้าไม่ทอจากเส้นใยไผ่สำหรับผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย 13. 2563 : การพัฒนาผ้าใยกล้วยทอมือลวดลายใบตอง หัวหน้าโครงการ 14. 2563 : การศึกษาเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำจัดแหล่งผักตบชวาของ คลองรังสิต - ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 15. 2562 : การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าแฟชั่นเส้นใยธรรมชาติจากผักตบชวา ผู้ร่วมวิจัย