ข้อมูลนักวิจัย สุกัญญา ชัยพงษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sukanya Chaipong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0814220XXX
  • E-Mail Addresssukanya_c@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบภูมิทัศน์ การวางผังพื้นที่ การวางผังเมือง การจัดการลุ่มน้ำและส่งแวดล้อม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00186
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การศึกษาศักยภาพพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสวนส้ม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การพัฒนาถุงย่อยสลายได้จากผักตบชวาเพื่อพัฒนาถุงเพาะชำ และถุงห่อรากต้นไม้ขุดล้อม หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การสร้างมูลค่าเพิ่มผักตบชวาในธุรกิจการจัดสวน หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างกลไกการปรับตัวสู่มหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2565 : เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี (มทร.ธัญบุรีเป็นโครงการย่อยร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ โดยรับมาทั้งหมด 500,000 บาท โดยแบ่งสัดส่วน ดังรายชื่อนักวิจัยที่แจ้ง) หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้แก้ ผู้สูงอายุโดยการแบ่งที่อยู่อาศัยให้เช่า หัวหน้าโครงการ 7. 2565 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และตลาดการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 8. 2565 : การศึกษาแนวทางในการออกแบบสวนสาธารณะระดับชุมชนหลังการระบาดของโควิด-19 พี่เลี้ยง 9. 2565 : การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้สุขภาวะ (สมุนไพร) เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี (มทร.ธัญบุรีเป็นโครงการย่อยร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ โดยรับมาทั้งหมด 500,000 บาท โดยแบ่งสัดส่วน ดังรายชื่อนักวิจัยที่แจ้ง) หัวหน้าโครงการ 10. 2564 : การพัฒนาภาชนะปลูกพืชในงานภูมิทัศน์จากขยะในกระบวนการงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ หัวหน้าโครงการ 11. 2564 : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยการแบ่งที่อยู่อาศัยให้เช่า หัวหน้าโครงการ 12. 2564 : การบริหารจัดการพื้นที่ และทรัพยากรไผ่เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบนิเวศเมืองไผ่ หัวหน้าโครงการ 13. 2564 : การสำรวจการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลในเครือข่ายและนอกเครือข่ายของ บริษัท บริษัท คิงส์ ฟรุทส์ จำกัด หัวหน้าโครงการ 14. 2564 : การวิเคราะห์และพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และโอกาสทางการตลาดกล้วยหอมทอง หัวหน้าโครงการ 15. 2563 : รูปแบบการจัดการน้ำแบบระบบเปิดเพื่อการเกษตรปลอดภัย หัวหน้าโครงการ 16. 2563 : การพัฒนาปริมาณผลผลิตไผ่ต่อไร่และการจัดการแปลงปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรปลูกไผ่ หัวหน้าโครงการ 17. 2563 : นวัตกรรมการจัดการน้ำทางการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยพลังงานทางเลือก จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 18. 2563 : การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 19. 2562 : คุณลักษณะพันธุ์ไผ่ที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์บนฐานศักยภาพของชุมชน หัวหน้าโครงการ 20. 2562 : ความเหมาะสมของพืชบางชนิดต่อการเจริญเติบโตในกระบะปลูกบนอาคารสูงเพื่อพัฒนาเป็นผนังสีเขียว หัวหน้าโครงการ 21. 2561 : โครงการวิจัยการออกแบบภาชนะปลูกพืชสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการขาจากวัสดุเหลือใช้ ผู้ร่วมวิจัย 22. 2561 : การพัฒนาพันธุ์ไม้พื้นถิ่นในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในงานภูมิทัศน์ หัวหน้าโครงการ 23. 2560 : การสำรวจพันธุ์ไม้น้ำในบริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ