ข้อมูลนักวิจัย นฤมล จิตรเอื้อ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นฤมล จิตรเอื้อ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Naruemon Jituea
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์081-6157979, 087-XXX
  • E-Mail Addressneri.191919@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการจัดการ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00234
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การสื่อสารองค์กรและพฤติกรรมพนักงานที่มุ่งเน้นความยั่งยืนเพื่อยกระดับประสิทธิภาพองค์กรตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : อิทธิพลของการใช้งานระบบการนำเสนอข้อมูลเว็บไซต์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักท่องเที่ยว ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : รูปแบบการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : ปัจจัยที่ส่งผลถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านทางระบบสื่อสังคมออนไลน์โดยผ่านตัวแปรคั่นกลางด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้บริโภคในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : รูปแบบการสื่อสารตลาดออนไลน์เพื่อสร้างแบรนด์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาชุมชนกลุ่มเกษตรกรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย