ข้อมูลนักวิจัย สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sukontip Wongpun
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0860307XXX
  • E-Mail AddressTunaja_2006@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญDataming Database
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00161
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคม การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และนวัตกรรมสีเขียวที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : อิทธิพลของระบบธุรกิจอัจฉริยะ การยอมรับเทคโนโลยี และความเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์ หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์ สำหรับกิจการด้านการผลิตสินค้า หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : อิทธิพลของความน่าเชื่อถือของเนื้อหาเชิงบวกที่ผู้ใช้สร้างขึ้นต่อพฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : การยอมรับสังคมไร้เงินสดในการชำระเงินออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชันเอ็กซ์ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการขายสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนในระดับโลกสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 8. 2564 : ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลและกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีผลต่อโลจิสติกส์ภายในและภายนอก ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ผู้ร่วมวิจัย 9. 2564 : อิทธิพลของนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีระบบโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ 10. 2563 : การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เชิงพาณิชย์ในฐานะตัวแปรคั่นกลางระหว่างลักษณะสำคัญของเครือข่ายสังคมออนไลน์เชิงพาณิชย์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า OTOP หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรยุคใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ร่วมวิจัย 12. 2562 : แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมเพื่อก้าวเข้าสู่การค้าโลก หัวหน้าโครงการ