ข้อมูลนักวิจัย สาคร ชลสาคร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.สาคร ชลสาคร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Sakorn Chonsakorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0866184XXX
  • E-Mail AddressCsakorn@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00073
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การต่อยอดนวัตกรรมพร้อมใช้เส้นใยผักตบชวาสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : นวัตกรรมและการพัฒนาผ้าใยกล้วยด้วยเทคโนโลยีการมัดย้อมจากสีธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : การยกระดับศักยภาพเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมผ้าผักตบชวามูลค่าสูงเพื่อสร้างเป็นชุมชนอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : การยกระดับศักยภาพเชิงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อนชุมชนอัจฉริยะด้วยนวัตกรรมเส้นใยผักตบชวามูลค่าสูง หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : โครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าแฟชั่นเส้นใยธรรมชาติจากมหาหงส์ หัวหน้าโครงการ 6. 2564 : โครงการการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนสิ่งทอด้วยนวัตกรรมพื้นที่ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : การยกระดับศักยภาพเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมผ้าใยกล้วยบัวหลวง เพื่อสร้างเป็นชุมชนนวัตกรรมเชิงท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : การยกระดับโครงสร้างการกระจายรายได้ของกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน พื้นที่วัดไก่เตี้ย เพื่อสร้างเป็นชุมชนนวัตกรรมเชิงท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ 9. 2564 : การยกระดับศักยภาพและโอกาสการผลิตผ้าทอใยกล้วยสู่การสร้างรายได้ชุมชนเข็มแข็ง ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 10. 2563 : นวัตกรรมผ้าไม่ทอจากเส้นใยไผ่สำหรับผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ 11. 2563 : การพัฒนาผ้าใยกล้วยทอมือลวดลายใบตอง พี่เลี้ยง 12. 2563 : การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าสู่เชิงพาณิชย์: กรณีศึกษาห่วงโซ่การผลิตเส้นใยผักตบชวาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมคลองรังสิตปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 13. 2563 : การสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการและนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 14. 2563 : การผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปจากผ้าผักตบชวาสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 15. 2563 : การพัฒนาความละเอียดของเส้นใยผักตบชวาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มตลาดรักษ์โลกสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 16. 2562 : การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าแฟชั่นเส้นใยธรรมชาติจากผักตบชวา หัวหน้าโครงการ 17. 2562 : การพัฒนาเส้นใยกล้วยในงานแฟชั่นเครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ 18. 2561 : การพัฒนาหมวกกันรังสียูวีจากฟางข้าวผสมเนื้อครามธรรมชาติสำหรับเด็กปฐมวัย พี่เลี้ยง 19. 2561 : การพัฒนาของเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง เวลา สำหรับเด็กปฐมวัย พี่เลี้ยง 20. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าผักตบชวาสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น หัวหน้าโครงการ 21. 2559 : การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนของวัสดุเก็บความร้อนในพอลิเมอร์แคปซูลด้วยเปลือกพอลิเมอร์ชนิดชอบน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 22. 2558 : การพัฒนาเส้นใยผสมด้วยฟางข้าวไทยเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผู้ร่วมวิจัย 23. 2558 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากฟางข้าวไทยโดยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 24. 2558 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มสารหอมสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย 25. 2557 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชันที่ไม่ใช้แรงเฉือนสูงสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : Effects of different extraction methods on some properties of water hyacinth fiber. First Author 2. 2562 : Effects of different extraction methods on some properties of water hyacinth fiber. First Author 3. 2562 : Effects of different extraction methods on some properties of water hyacinth fiber. First Author 4. 2562 : สมบัติทางกายภาพของผ้ายกเดนิมนคร ผู้ร่วม 5. 2564 : การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติของผ้าทอจากเส้นด้ายใยผสมฟิลาเจนร่วมกับเส้นใยสับปะรดย้อมสีครามธรรมชาติ ผู้ร่วม 6. 2563 : ประสิทธิภาพการลอกกาวไหมอีรี่ด้วยสารละลายขี้เถ้าจากใบกล้วยและสบู่มาตรฐาน Corresponding 7. 2562 : Moisture Management Behavior of Summer Cooling Towels. Corresponding 8. 2560 : สมบัติทางกายภาพของเส้นใยสับปะรดและการทดสอบเชิงกลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแผ่นขัดผิว Corresponding 9. 2561 : สมบัติทางกายภาพของผ้ายก เดนิมนคร Corresponding 10. 2563 : การประยุกต์ใช้แป้งเมล็ดขนุนเพื่อทดแทนสารกั้นสีในการเขียนผ้าบาติก Corresponding 11. 2562 : Effects of different extraction methods on some properties of water hyacinth fiber. Corresponding
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : ที่จับของทนความร้อน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : ถุงมือ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2562 : กรรมวิธีการผลิตผืนผ้าจากเส้นใยผักตบชวาตกแต่งที่มีสมบัติทนความร้อน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2562 : วิธีการแยกและปรับปรุงคุณภาพเส้นใยกล้วยให้นุ่ม ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2559 : กรรมวิธีผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยมะพร้าวอ่อน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2558 : กรรมวิธีการผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยผักตบชวา ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2561 : ถุงมือ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2561 : กรรมวิธีการผลิตผืนผ้าจากเส้นใยผักตบชวาตกแต่งที่มีสมบัติทนความร้อน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2561 : วิธีการแยกและปรับปรุงคุณภาพเส้นใยกล้วยให้นุ่ม ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 10. 2561 : ที่จับของทนความร้อน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 11. 2557 : การใช้น้ำยางธรรมชาติในงานเขียนผ้าบาติก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ