ข้อมูลนักวิจัย สุมนมาลย์ เนียมหลาง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Sumonman Naimlang
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*กองกลาง (ผู้บริหาร)
  • โทรศัพท์0811954XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00051
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : โครงการการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระดับหลังปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อส่งเสริมการวิจัยเชิงลึกในการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : เส้นใยนาโนเซลลูโลสสังเคราะห์ที่ถูกปรับปรุงด้วยอนุภาคนาโนเคลย์ที่ถูกกราฟท์ด้วยพอลิอะคริลิกแอซิดสำหรับการนำส่งยา ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (แผนย่อยภายใต้ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์) หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : สมบัติการตอบสนองสิ่งเร้าจากภายนอกของเจลาตินผสมอนุพันธ์ของกราฟิน หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตกันไฟสำหรับตกแต่งภายในอาคาร หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลาสติกขนาดเล็กและกลางสำหรับการรองรับยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : เส้นพลาสติกสำหรับงานพิมพ์สามมิติจากจากพอลิแลคติคแอซิดผสมเส้นใยจากใบสัปปะรด ผู้ร่วมวิจัย 9. 2562 : การพัฒนาเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับคนพิการจากโฟมยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ 10. 2562 : การประเมินทางสิ่งแวดล้อมต่อการปนเปื้อนสารเคมีในน้ำใต้ดินและดิน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันมลพิษ ผู้ร่วมวิจัย 11. 2562 : การตรวจสอบและกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ผู้ร่วมวิจัย 12. 2562 : การตรวจสอบ และกำหนดเกณฑ์ปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ผู้ร่วมวิจัย 13. 2561 : พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพโคพอลิเอสเทอร์เอไมด์จากกรดแลคติก มอนอเมอร์ของพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต และเอไมด์มอนอเมอร์ เพื่อผลิตภัณฑ์แบบฉีด ผู้ร่วมวิจัย 14. 2561 : การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบพลาสติกรีไซเคิลและเส้นใยเพ็กเพื่อ การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ผู้ร่วมวิจัย 15. 2561 : การพัฒนาแผ่นแปะยาไฮโดรเจลจากแป้งข้าวโพดสำหรับโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมด้วยสนามไฟฟ้าจากภายนอก หัวหน้าโครงการ 16. 2561 : การพัฒนาการผลิตเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับด้วยคนพิการ หัวหน้าโครงการ 17. 2561 : วัสดุคอมโพสิทพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตเสริมแรงด้วยเส้นใยไผ่ ผู้ร่วมวิจัย 18. 2561 : การเตรียมแผ่นบางขนาดนาโนจากแร่เม็กเนติกลูโคซีนของไทยเพื่อใช้เป็นวัสดุกำบังรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย 19. 2560 : การพัฒนาข้าวผสมพลาสติกเพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขยายในระดับอุตสาหกรรมได้ หัวหน้าโครงการ 20. 2560 : การพัฒนาสมบัติความเหนียวของวัสดุคอมโพสิทพอลิแลกติกแอซิดและพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตและทัลคัมเพื่องานบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 21. 2560 : เชือกอวนเพื่อการประมงทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซืดและพอลิออกซิเมทิลีน ผู้ร่วมวิจัย 22. 2559 : ผลของชนิดของอิลาสโตเมอร์ต่อการตอบสนองไฟฟ้าเชิงกลสำหรับประยุกต์ใช้เป็นแขนจักรกลอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 23. 2558 : การพัฒนาปุ๋ยสลายตัวช้าจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ 24. 2557 : การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรงงานต้นแบบสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดโดยใช้โครงข่ายนิวรัล ผู้ร่วมวิจัย 25. 2557 : การศึกษาการควบคุมการปลดปล่อยยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดจากไฮโดรเจลโดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวควบคุม: ผลของขนาดโมเลกุลของยา, ความแรงของกรด หัวหน้าโครงการ 26. 2557 : การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มสมรรถนะตัวเก็บรังสีระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ด้วยยางรถยนต์เสื่อมสภาพ ผู้ร่วมวิจัย 27. 2557 : การสังเคราะห์สเตอริโอคอมเพล็กซ์พอลิแลกติกแอซิดจากราเซมิกแลกติกแอซิด  หัวหน้าโครงการ 28. 2556 : การเตรียมพีวีซีทนความร้อนสูงเพื่อใช้ในกระบวนการจุ่มเคลือบพีวีซีเหลว ผู้ร่วมวิจัย 29. 2556 : การพัฒนายางผสมตอบสนองทางไฟฟ้าประยุกต์ใช้ในแขนจักรกลอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 30. 2555 : การศึกษาการควบคุมการปลดปล่อยยาที่สกัดจากว่านหางจรเข้จากไฮโดรเจลโดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวควบคุม หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ