ข้อมูลนักวิจัย พิมอร แก้วแดง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พิมอร แก้วแดง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pimon Kaewdang
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0830919XXX
  • E-Mail Addresspimonk@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นมัคคุเทศก์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00275
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : รูปแบบจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเศรษฐกิจคุณค่าใหม่ลุ่มแม่น้ำโขง หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเศรษฐกิจคุณค่าใหม่ลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง หัวหน้าโครงการ 4. 2567 : การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง 2563) ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : การพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมโดยชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนชายฝั่งทะเลบางกระดาน จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : โมเดลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15 จังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย 7. 2565 : การพัฒนารูปแบบชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคลองศาลเจ้า ผู้ร่วมวิจัย 8. 2565 : รูปแบบชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเพื่อความยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 9. 2565 : การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย จังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย 10. 2565 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15 จังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย 11. 2564 : การพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพื่อขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัยจังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ 12. 2564 : การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้และบริการด้านสุขภาพบนฐานทรัพยากรไผ่ ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 13. 2564 : แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมทุ่งหลวงรังสิต จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 14. 2563 : การออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ที่เหลือใช้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมงานตกแต่งทางสถาปัตยกรรมภายใน จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 15. 2563 : แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโรงงานอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 16. 2562 : การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสมุนไพร ของชุมชนต้นแบบสมุนไพรบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยว พี่เลี้ยง 17. 2562 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ผู้ร่วมวิจัย 18. 2562 : การออกแบบพัฒนาศูนย์จัดแสดง หัวหน้าโครงการ 19. 2562 : การออกแบบพัฒนาศูนย์จัดแสดงสินค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมความเป็นตลาดประชารัฐ กรณีศึกษาพื้นที่พัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 20. 2562 : นวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์โดยมีชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดนครนายก (แผนการพัฒนาพื้นที่โดยมหาวิทยาลียพื้นที่) ผู้ร่วมวิจัย 21. 2561 : โครงการวิจัย การวิเคราะห์ความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของพนักงานโรงแรม ผู้ร่วมวิจัย 22. 2561 : กลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย 23. 2560 : การพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการบริการของบุคลากรในแผนกแม่บ้านของธุรกิจที่พักในจังหวัดระนอง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน พี่เลี้ยง 24. 2559 : รูปแบบการพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าโครงการ