ข้อมูลนักวิจัย พิมพ์ณภัท จันทร์ศรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พิมพ์ณภัท จันทร์ศรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pimnapat Chansri
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0937856XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00291
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การศึกษาการใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย โทรคมนาคม และการส่งต่อข้อมูลประเภทต่าง ๆ ระหว่างคนหูหนวกผู้ใช้ภาษามือในเครือข่ายภาคกลางของประเทศไทย เพื่อองค์ความรู้ในการสร้างข้อมูลที่คนหูหนวกเข้าถึงได้ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาบานเปิดเฟอร์นิเจอร์จากเชือกกล้วย หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : เส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเขตเทศบาลนครลำปาง ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : การออกแบบภายในห้องพักสำหรับผู้สูงวัยในอาคารอยู่อาศัยรวมอย่างสุนทรียภาพ หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : พลวัตการใช้พื้นที่ภายในบ้านพักอาศัยของคู่สมรสข้ามวัฒนธรรมกรณีศึกษา จังหวัด อุดรธานี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : แนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในโฮมสเตย์ กรณีศึกษา โฮมสเตย์ในจังหวัดนครนายก พี่เลี้ยง 7. 2563 : แนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อผู้สูงอายุในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พี่เลี้ยง 8. 2563 : แนวทางการจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ส่วนให้บริการการแพทย์แผนไทย ภายในโรงพยาบาลระดับศูนย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรณีศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พี่เลี้ยง 9. 2563 : แนวทางการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ ตลาดอิงน้ำ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 10. 2562 : การแปรรูปไม้ไผ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : การส่งเสริมสภาพแวดล้อมฟาร์มสเตย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 12. 2561 : แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับบริการนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ 13. 2560 : การฟื้นฟูเมืองในเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทหล่ม ผู้ร่วมวิจัย 14. 2560 : การบริหารทรัพยากรกายภาพ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พี่เลี้ยง 15. 2560 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุประเภทอาคารพักอาศัยรวม หัวหน้าโครงการ 16. 2560 : ปฎิบัติการการบูรณะปฏิสังขรณ์, ซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารศาสนสถานที่สอดคล้องกับศรัทธาของชุมชนอีสานพื้นที่ศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้ร่วมวิจัย 17. 2557 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนทุกเพศวัย ในย่านชุมชนผู้มีรายได้น้อย  กรณีศึกษา : โครงการบ้านมั่นคงในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ผู้ร่วมวิจัย 18. 2557 : การศึกษาเทคนิคก่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจากวัสดุพื้นถิ่น ผู้ร่วมวิจัย