ข้อมูลนักวิจัย วีรินทร์ดา เมนส์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วีรินทร์ดา เมนส์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Weerinda Mens
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0854079XXX
  • E-Mail Addressweerinda@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญFuelcell, ตัวเร่งปฏิกิริยาขั้วแอโนด, เมมเปรน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00332
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การประยุกต์ใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบจานหมุนในการสังเคราะห์วัสดุซิงค์ออกไซด์/คอปเปอร์ออกไซด์นาโนคอมโพสิทเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาวัสดุคาร์บอนจากกากเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อประยุกต์ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในตัวเก็บประจุยิ่งยวด ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การสังเคราะห์เหล็กออกไซด์โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แรงเฉือนสูงสำหรับประยุกต์ใช้ในน้ำยาตรวจสอบรอยบกพร่องพื้นผิววัสดุอากาศยาน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2567 : การเพิ่มมูลค่าสตาร์ซมันสำปะหลังด้วยการสังเคราะห์อนุภาคนาโนสตาร์ซมันสำปะหลังโดยใช้เครื่องผสมแบบจานหมุน หัวหน้าโครงการ 5. 2567 : การผลิตนาโนเซลลูโลสจากหญ้าเนเปียร์สำหรับพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : การผลิตสารเติมแต่งเชื้อเพลิงชีวภาพจากเฟอร์ฟูริลแอลกอฮอล์ที่ได้จากชีวมวล ผู้ร่วมวิจัย 7. 2566 : การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์พลอยได้จากอุตสาหกรรมไบโอดีเซลให้เป็นสารเคมีที่มีมูลค่าสูง หัวหน้าโครงการ 8. 2566 : การผลิตวัสดุคาร์บอนจากกากเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อใช้ดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2566 : การเปลี่ยนสารประกอบจากชีวมวลให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง ผู้ร่วมวิจัย 10. 2565 : การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลผ่านทรานส์เอสเทอริฟิเคชันในเครื่องปฏิกรณ์แบบกรวยหมุน ผู้ร่วมวิจัย 11. 2565 : การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวภาพที่ได้จากกากถั่วเหลืองโดยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะบนอะลูมินา ผู้ร่วมวิจัย 12. 2562 : การพัฒนาเอทานอลเป็นวัตถุดิบตั้งต้นหมุนเวียนสำหรับการผลิตสารเคมีที่มีมูลค่าทดแทนวัตถุดิบจากปิโตรเลียม ผู้ร่วมวิจัย 13. 2562 : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยปฏิกิริยาทรานส์ เอสเทอริฟิเคชันในเครื่องปฏิกรณ์แบบจานหมุนร่วมด้วยอัลตร้าโซนิค หัวหน้าโครงการ 14. 2562 : การศึกษาการถ่ายโอนมวลของเหลวด้วยของเหลวในเครื่องปฏิกรณ์แบบจานหมุน หัวหน้าโครงการ 15. 2561 : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกผสมเพื่อเพิ่มค่าการเลือกเกิดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ผู้ร่วมวิจัย 16. 2561 : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยปฏิกิริยาทรานส์ เอสเทอริฟิเคชันในเครื่องปฏิกรณ์แบบจานหมุน หัวหน้าโครงการ 17. 2561 : พัฒนาศักยภาพด้านพลังงานจากกระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 18. 2560 : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกผสม ผู้ร่วมวิจัย 19. 2560 : การร่วมผลิตไฮโดรคาร์บอน C2 และกำลังไฟฟ้าจากมีเทนโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์เซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็งร่วมด้วยแบบเบดนิ่ง หัวหน้าโครงการ