ข้อมูลนักวิจัย ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ธิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Thidarat Kulnattarawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0814517XXX
  • E-Mail Addressthidarat_takky@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญE-learning, E-book, E-magazine,LMS, Web-base Learning
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00095
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาแพลตฟอร์มแนะแนวการศึกษาอัจฉริยะด้วย AI Chatbot เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : การพัฒนาชุดการสอนออนไลน์ เรื่อง การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ปรึกษา 3. 2566 : แอปพลิเคชันรูปแบบความเป็นจริงเสมือน 360° เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : การพัฒนาระบบฝึกอบรมแบบปรับเหมาะบนเว็บเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การพัฒนารูปแบบยูบิควิตัสแมสซีฟโอเพนออนไลน์คอร์สแบบปรับเหมาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับกำลังคนดิจิทัล ผู้ร่วมวิจัย