ข้อมูลนักวิจัย อัญญารัตน์ สอนสนาม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อัญญารัตน์ สอนสนาม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Anyarat Sonsanam
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0873009XXX
  • E-Mail Addressanyarat_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญโลหะวิทยา วัสดุวิศวกรรม การควบคุมคุณภาพ วิศวกรรมความปลอดภัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00171
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยเทคโนโลยีวัตถุ 3 มิติสำหรับงานเขียนแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนรายวิชาเขียนแบบเทคนิค ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาชุดการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การพัฒนาสื่อการสอนชิ้นงานตัวอย่างสำหรับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อม ที่ปรึกษา 4. 2565 : ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อการหลอมลึกด้วยหุ่นยนต์เชื่อม ที่ปรึกษา 5. 2565 : การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติวัดตรวจสอบและประกอบ-ถอดตลับลูกปืน-เพลา-ซีลบีรินต์-ตัวเรือน ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติวัดตรวจสอบและประกอบ-ถอดตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลม 2 ทิศทางสวมเพลา-ตัวเรือน ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : การออกแบบและสร้างกระบวนการการบรรจุน้ำผลไม้ในอุตสาหกรรมกึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : การพัฒนาออกแบบกระบวนการต้มน้ำผลไม้พร้อมเนื้อ ในอุตสาหกรรมน้ำผลไม้บรรจุขวดกึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2563 : การพัฒนาเครื่องต้นแบบการทำความสะอาดผลไม้ในอุตสาหกรรมน้ำผลไม้บรรจุขวดกึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย 10. 2563 : การพัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็น หัวหน้าโครงการ 11. 2563 : การพัฒนาเครื่องหั่นมันฝรั่ง กึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย 12. 2561 : การศึกษาความพึงพอใจและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 13. 2561 : การศึกษาอิทธิพลแก๊สคลุมการเชื่อมฟลักซ์คอร์สำหรับงานเชื่อมเหล็กกล้าโครงสร้างอาคาร ผู้ร่วมวิจัย 14. 2560 : ผลกระทบของตัวแปรการเชื่อมต่อการหลอมละลายลึกของการเชื่อมฟลักซ์คอร์เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงต่อฉากสำหรับงานเครื่องจักรกลหนัก ผู้ร่วมวิจัย 15. 2559 : ศึกษาความสามารถของการเชื่อมมิกเดินตามด้วยการเชื่อมฟลักซ์คอร์ของรอยต่อฉากเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ผู้ร่วมวิจัย