ข้อมูลนักวิจัย กมลรัตน์ สมบุตร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kamonrat Sombut
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0862128XXX
  • E-Mail Addressjee_math46@hotmail.com, kamonrat_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญFixed Point, Nonlinear Analysis and Optimization
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00292
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การควบคุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแบบจำลองทางชีววิทยาของระบบที่มีเงื่อนไขการหน่วงเวลา ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI) ในโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : อัลกอริทึมสำหรับปัญหาการหาจุดใกล้เคียงที่ดีที่สุดแบบฟัซซี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : แนวทางการประมวลผลข้อมูลแบบฟัซซีเพื่อการประยุกต์ในเศรษฐศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วนและเงื่อนไขที่ไม่อยู่ในพื้นที่หลายจุด ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : ขั้นตอนทําซํ้าสําหรับการแก้ปัญหาไม่เชิงเส้นกำลังสองน้อยสุด กับการประยุกต์ในการบีบอัดสัญญาณและควบคุมการเคลื่อนไหว ผู้ร่วมวิจัย 7. 2566 : ขั้นตอนวิธีการแบ่งส่วนสำหรับปัญหาอสมการการแปรผันกับเทคโนโลยีภาพถ่าย หัวหน้าโครงการ 8. 2566 : การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีแบบหลายเป้าหมายสำหรับการแก้ปัญหาการบีบอัดสัญญาณและการควบคุมการเคลื่อนไหว หัวหน้าโครงการ 9. 2566 : การวิเคราะห์แบบจำลองอันดับเศษส่วนของ Caputo สำหรับโคโรน่าไวรัส 19 ภายใต้การล็อกดาวน์ หัวหน้าโครงการ 10. 2566 : ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย 11. 2565 : อัลกอริทึมซ้ำสำหรับการแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดในเศรษฐกิจดิจิตอล หัวหน้าโครงการ 12. 2565 : แพลตฟอร์มอัลกอริทึมการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อศาสตร์การตัดสินใจสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอล หัวหน้าโครงการ 13. 2562 : ปัญหาเชิงลำดับขั้นที่สามกับปัญหาอสมการการแปรผันและการประยุกต์ในปัญหาการควบคุมพลังงานสำหรับเครือข่ายข้อมูล หัวหน้าโครงการ 14. 2561 : ระเบียบวิธีการทำซ้ำรูปแบบใหม่สำหรับปัญหาอสมการการแปรผันบนปัญหา เชิงลำดับขั้นที่สาม หัวหน้าโครงการ