ข้อมูลนักวิจัย สายฝน บูชา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สายฝน บูชา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Saifon Bucha
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0813750XXX
  • E-Mail Addresssaifon_0807@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00029
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบ SMILES ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : ภาพลักษณ์ของนักศีกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากกระดาษก้านบัวหลวง ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การของครูในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พี่เลี้ยง 5. 2560 : แนวทางในการอนุรักษ์ข้าวของจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 6. 2559 : ความสามารถในการบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญฉลาดของประชาชนในเขตอำเภอธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 7. 2555 : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต กรณีศึกษาห้องสมุดประชาชน จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ