ข้อมูลนักวิจัย ณชญาภัส เคาท์เทน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ณชญาภัส เคาท์เทน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nachayapat Cuijten
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0851400XXX
  • E-Mail Addressnachayapat.nut@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00147
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคม การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และนวัตกรรมสีเขียวที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์ สำหรับกิจการด้านการบริการ หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : อิทธิพลของระบบธุรกิจอัจฉริยะ การยอมรับเทคโนโลยี และความเป็นผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2564 : ผลกระทบของ COVID-19 ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 6. 2564 : ความต้องการสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มของวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) ในจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : อิทธิพลการรับชมสื่อด้านเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบวิดีโอไดอารี่ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 9. 2562 : แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมเพื่อก้าวเข้าสู่การค้าโลก ผู้ร่วมวิจัย 10. 2562 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อยกระดับสู่การเป็นเกษตรยุคใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ 11. 2560 : การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจอาหารแช่แข็ง หัวหน้าโครงการ