ข้อมูลนักวิจัย ชลดา ปานสง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ชลดา ปานสง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Chollada Pansong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0867910XXX
  • E-Mail Addresschollada_p@rmutt.ac.th, p_chollada@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญElectronics & Communication , การพัฒนาหลักสูตร ,การสร้างสื่อการเรียนการสอน, TVET
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00155
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาโพรบจำลองการตรวจวัดเนื้องอกเต้านมด้วยเทคนิคการวัดค่าสมบัติไดอิเล็กทริคโดยใช้สายอากาศแถวลำดับบนโครงสร้างระนาบแบบยืดหยุ่น ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเพื่อรองรับกำลังคนในอุตสาหกรรม (Competency Training and Qualification) หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : การติดตามการฝึกพฤติกรรมของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตามรูปแบบการจัดการศึกษาทวิภาคีแบบพิเศษ เขตพื้นที่พิเศษ ในสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 ผู้ร่วมวิจัย 5. 2561 : การประเมินผลรูปแบบการฝึกวินัยของกองทัพในโครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกองทัพไทยเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : การพัฒนาสายอากาศภายในน้ำหนักเบาสำหรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่มีความคมชัดสูง ผู้ร่วมวิจัย 7. 2560 : การพัฒนาชุดฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด ตามสมรรถนะของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หัวหน้าโครงการ 8. 2555 : เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยคลื่นไมโครเวฟ ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ
1. 2564 : การพัฒนาชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ โปรแกรมออโตแคด (AutoCAD) ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม First Author 2. 2564 : การพัฒนาชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ โปรแกรมออโตแคด (AutoCAD) ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม First Author 3. 2564 : การพัฒนาชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ โปรแกรมออโตแคด (AutoCAD) ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม First Author 4. 2562 : A Study of Class-D CSI for Induction Heating Application ผู้ร่วม 5. 2564 : การพัฒนาชุดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ โปรแกรมออโตแคด (AutoCAD) ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม Corresponding