ข้อมูลนักวิจัย สุภาวดี ปาทาธนานนท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Supawadee Patathananone
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0971539XXX
  • E-Mail Addressjikkalobc11@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญBiochemlstry, Anticancer, Antimcrobial, Immunology, Pasten, Purifloatfow
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00139
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาฟิล์มนาโนซิงค์ออกไซด์/เจลลาติน/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่เติมด้วยแอนโธไซยานินจากพืชที่ตอบสนองต่อค่า pH เพื่อประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : การพัฒนาถุงย่อยสลายได้จากผักตบชวาเพื่อพัฒนาถุงเพาะชำ และถุงห่อรากต้นไม้ขุดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การเตรียมและศึกษาสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียของแผ่นฟิล์มวัสดุเชิงประกอบนาโนคอปเปอร์ออกไซด์/พอลิไวนิลคลอไรด์ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : การแปรรูปเปปไทด์ไฮโดรไลเซทจากปลากดคังและการตรวจสอบกิจกรรมทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเป็นส่วนประกอบในอาหาร หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : การศึกษากิจกรรมด้านชีวภาพของสารสกัดคอลลาเจนเพพไทด์จากส่วนประกอบของปลาดุกร่วมกับสารสกัดผลทับทิม สารสกัดผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ต่อการเปลี่ยนแปลงสารชีวโมกุลของเซลล์กระดูกอ่อน หรือเซลล์ไขมัน หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : การพัฒนาและการยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากเห็ด/ปลา/สมุนไพรไทยสู่สากล หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : การวิเคราะห์ฟังก์ชันอาหาร และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารในเห็ดเยื่อไผ่ เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลิตภัณฑ์ความงาม หัวหน้าโครงการ 8. 2563 : การยกระดับวิธีการรักษาเนื้อไม้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบไผ่และไผ่เหลือทิ้ง หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : การพัฒนาและแปรสภาพของวัตถุดิบเหลือใช้และของเสียจากกลุ่มวิสาหกิจด้านร้านอาหารสัตว์น้ำ ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 10. 2563 : การจัดการวัตถุดิบ และวัสดุเหลือใช้ในชุมชน ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 11. 2562 : การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 12. 2562 : การพัฒนาฟองอากาศนาโน/ไมโครเมตร สำหรับการประยุกต์ใช้ด้านเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย 13. 2562 : การพัฒนาแผ่นไม้อัดต้านเชื้อรา หัวหน้าโครงการ 14. 2562 : การพัฒนาแผ่นอัดต้านเชื้อรา หัวหน้าโครงการ 15. 2562 : การปรับสภาพฟางข้าวด้วยจุลินทรีย์ พด.1 เพื่อเพิ่มผลผลิตร้อยละของแก๊สชีวภาพ พี่เลี้ยง 16. 2561 : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพในผลมะกอกป่า เพื่อนำมาพัฒนาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ