ข้อมูลนักวิจัย อิศรา ศิรมณีรัตน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Issara Siramaneerat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0894444XXX
  • E-Mail Addressissara_sira@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญประชากรสุขภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00021
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : รูปแบบการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชนพื้นที่ห่างไกลโดยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การพัฒนาระบบผลิตเพื่อรองรับมาตรฐาน GAP ในอุตสาหกรรมผลิตมะพร้าว หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : ผลการฝึกด้วยโปรแกรมแบบเอสเอคิวที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางการของนักกรีฑา หัวหน้าโครงการ 7. 2562 : การศึกษาความเครียด พฤติกรรมการจัดการความเครียด และภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : การรับรู้และการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : ความสัมพันธ์ของระบบประกันสุขภาพและการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้ร่วม 2. 2562 : ความสัมพันธ์ของระบบประกันสุขภาพและการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี Corresponding 3. 2562 : การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการพอกเข่าด้วยตำรับยาพอกสูตรที่ 1 กับยาพอกสูตรที่ 2 ต่ออาการปวดเข่าและการเคลื่อนไหวข้อเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี ผู้ร่วม 4. 2562 : การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการพอกเข่าด้วยตำรับยาพอกสูตรที่ 1 กับยาพอกสูตรที่ 2 ต่ออาการปวดเข่าและการเคลื่อนไหวข้อเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี Corresponding 5. 2562 : พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วม 6. 2562 : Exploring the Type 2 Diabetes Management in the Primary Care Setting in Ratchaburi Province, Thailand ผู้ร่วม 7. 2562 : Exploring the Type 2 Diabetes Management in the Primary Care Setting in Ratchaburi Province, Thailand Corresponding