ข้อมูลนักวิจัย วริษฐา ชอบพัฒนา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วริษฐา ชอบพัฒนา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Varistha Chobpattang
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0627099XXX
  • E-Mail Addressgiftchob@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวัสดุศาสตร์ เซรามิกส์ ออกไซด์ ฟิล์มบาง
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00025
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การพัฒนาเยื่อเส้นใยนาโนเซลลูโลสอเนกประสงค์จากวานาเดียมออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีโซลเจล หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : เส้นใยนาโนเซลลูโลสสังเคราะห์ที่ถูกปรับปรุงด้วยอนุภาคนาโนเคลย์ที่ถูกกราฟท์ด้วยพอลิอะคริลิกแอซิดสำหรับการนำส่งยา ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : การพัฒนาผงสีที่มีสมบัติการสะท้อนรังสีอินฟราเรดย่านใกล้ หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การพัฒนากราฟินควอนตัมดอทจากน้ำตาลทรายโดยเทคนิคการฉายรังสีแกมมาเพื่อวิเคราะห์อาเซไนต์ในน้ำปะปา หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : การพัฒนาคุณสมบัติเชิงเคมีและเชิงไฟฟ้าของถ่านกัมมันต์ โดยการใช้รังสีแกมมาและอิเล็กตรอนพลังงานสูง หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : การเคลือบฟิล์มอะลูมินัมออกไซด์โดยวิธีลิควิดเฟสเดปโพสิชั่น ลงบนผิวพลาสติกชีวภาพโพลีแลคติกแอซิด (พีแอลเอ) เพื่อลดอัตราการผ่านของไอน้ำ หัวหน้าโครงการ