ข้อมูลนักวิจัย วริสรา สุกุมลจันทร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วริสรา สุกุมลจันทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Warisara Sukumolchan
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0817963XXX
  • E-Mail Addresswarisara_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00118
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาตัวแบบการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังของผู้ทำงานวัยปลาย ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : รูปแบบการรู้สารสนเทศในการดำเนินชีวิตสู่ชีวิตวิถีใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบ SMILES ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การวิเคราะห์สัญญะของอาหารในพิธีกรรมการเลี้ยงผีปู่ย่าแบบล้านนา หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : ภาพลักษณ์ของนักศีกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : พฤติกรรมการบริโภคอาหารกับจริยศาสตร์อาหารของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ