ข้อมูลนักวิจัย รุจิกาญจน์ สานนท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.รุจิกาญจน์ สานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.RuJikarn Sanont
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0968232XXX
  • E-Mail Addressrung_ja@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการตลาด
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00088
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรสู่เศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพตลาดน้ำนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การพัฒนาขีดความสามารถทางการตลาดของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดด้วยการตลาดดิจิทัลและการสื่อสารทางการตลาด หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : การพัฒนาและยกระดับสินค้าประเภทสมุนไพรด้วยการตลาดดิจิทัลสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและธุรกิจสมุนไพรอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย