ข้อมูลนักวิจัย พราวมาส เจริญรักษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พราวมาส เจริญรักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Phraomas Charoenrak
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0815909XXX
  • E-Mail Addressphraomas@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการคสบคุมโรคพืชโดยขีววิธี
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00153
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุสาหกรรมผลิตซีเมนต์พาร์ติเคิลบอร์ดต่อการปรับปรุงดินการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2565 : การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อการผลิตดาวเรืองอย่างปลอดภัย หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : การสำรวจโรคพืชและแมลงศัตรูพืชในแปลงผลิตพืชศูนย์รังสิต และแนวทางการป้องกันกำจัด หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การศึกษาคุณภาพของเห็ดฟางกรอบที่ได้จากการทอดน้ำมันท่วมและการอบด้วยตู้อบลมร้อน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2564 : การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ข้าวสีดำที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อการพัฒนาพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2564 : อิทธิพลของการให้น้ำแบบพ่นหมอกต่อผลผลิตของเห็ดสกุลนางรม ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : นวัตกรรมการผลิตเมล่อนคุณภาพสูงด้วยสารสนเทศเกษตรแม่นยำ พื้นที่เป้าหมาย : วังรีรีสอร์ท ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคราเขียวของเห็ดสกุลนางรมที่เกิดจากเชื้อรา Trichoderma spp. หัวหน้าโครงการ 9. 2562 : อิทธิพลของแบคทีเรียปฏิปักษ์และน้ำหมักชีวภาพต่อผลผลิตของเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าด้วยก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้ว หัวหน้าโครงการ 10. 2562 : การคัดเลือกแบคทีเรียจากดอกเห็ดเพื่อเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าพลาสติก หัวหน้าโครงการ 11. 2561 : ประสิทธิภาพของวัสดุปลูกที่ผสมด้วยมูลไส้เดือนและมูลไส้เดือนที่ผสมเชื้อรา Trichoderma asperellum ต่อการเจริญเติบโตและการเกิดโรครากเน่าของผักกาดหอมที่เกิดจากเชื้อรา หัวหน้าโครงการ