ข้อมูลนักวิจัย สมบูรณ์ สุขพรรณเจริญ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สมบูรณ์ สุขพรรณเจริญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Somboon Sukpancharoen
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0823652XXX
  • E-Mail Addressts.spcr@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมเคมี
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00237
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การเตรียมอนุภาคนาโนพอลิเมอร์ฐานชีวภาพที่มีการควบคุมโครงสร้าง (Preparation of well-defined structure bio-based polymer nanoparticles) ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : การพัฒนาการเตรียมอนุภาคและแคปซูลจากพอลิเมอร์ฐานชีวภาพด้วยกระบวนการสังเคราะห์ในระบบกระจาย ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การพัฒนาวัสดุไฮบริดเพื่อควบคุมโรคของผักไฮโดรโปนิกส์ในโรงเรือนระบบปิด ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : การเรียนรู้เครื่องจักรสำหรับการทำ นายค่าความร้อนสูงสุดของถ่านชีวภาพในกระบวนการทอร์รีแฟคชันจากชีวมวล ร่วมกับการหาจุดที่เหมาะสมในกระบวนการ หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อทำนายผลผลิต ไบโอดีเซลจากเมล็ดพืชทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ