ข้อมูลนักวิจัย อุมาสวรรค์ ชูหา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อุมาสวรรค์ ชูหา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Umasawan Chooha
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0979688XXX
  • E-Mail Addressumasawan2016@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00108
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การพัฒนาทักษะการตัดสายสะดือในหุ่นทารกแรกเกิดแบบลดต้นทุน หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : รูปแบบการทำการตลาดออนไลน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเพื่อความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : การจัดการความรู้วิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : รูปแบบชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเพื่อความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : โครงการวิจัยการพัฒนาชุดนวัตกรรมฝึกอบรมการป้องกันโรคอุบัติใหม่สำหรับ บุคลากรในระบบขนส่งทางราง ผู้ร่วมวิจัย 6. 2564 : การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างบัณฑิตนวัตกรสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : โครงการวิจัยการพัฒนาชุดนวัตกรรมฝึกอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูงสาหรับบุคลากรในระบบขนส่งทางราง หัวหน้าโครงการ