ข้อมูลนักวิจัย อุษา โถหินัง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อุษา โถหินัง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Usa Thohinung
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0916974XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00052
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตป้องกันการใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการในเด็กวัยรุ่นตอนต้น ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อประชาชนทุกช่วงวัยในชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กทารกคลอดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการจัดอาหารของผู้ดูแลต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2565 : การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเยาวชนและกลุ่มคนในพื้นที่ ตำบลคลองใหญ่ จังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : โมเดลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15 จังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการจัดกิจกรรมของผู้ปกครองต่อทักษะการคิดเชิงบริหารเด็กก่อนวัยเรียน หัวหน้าโครงการ