ข้อมูลนักวิจัย อัญชลี จันทาโภ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อัญชลี จันทาโภ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Anchalee Jantapo
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0865406XXX
  • E-Mail Addressanchaleejantapo@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00142
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การพัฒนาแกนนำสุขภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาวะทารกในครรภ์ จนถึง 2 ปี โดยชุมชนมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การพัฒนาคู่มือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาวะทารกในครรภ์ ถึง 2 ปี แบบชุมชนมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาวะทารกในครรภ์ ถึง 2 ปี แบบชุมชนมีส่วนร่วม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การใช้สื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงในสตรีตั้งครรภ์ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มสุขภาพจากพืชผักพื้นบ้าน ตำบลคลองหกและคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : นวัตกรรมอาหารแปรรูป: การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มสุขภาพจากผักสร้างมูลค่าเพิ่ม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 7. 2565 : การสร้างเครือข่ายอาหารแปรรูปจากผักในชุมชน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 8. 2565 : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์ ในรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 หัวหน้าโครงการ 9. 2565 : การพัฒนาเมนูอาหารทางเลือกแปรรูปจากผักสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ร่วมวิจัย