ข้อมูลงานวิจัย การประเมินจัดทำหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภายในคณะ7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ปิยะภัทร เต็มแย้ม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Piyapat Temyaem
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0626395XXX
  • E-Mail Addresarctistect2012@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญแนวคิดในศาสตร์งานสถาปัตยกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00045
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การประเมินจัดทำหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภายในคณะ7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Evaluation of Landscape Architecture Curriculum the Faculty of Architecture Rajamangala University of Technology Thanyaburi
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ปิยะภัทร เต็มแย้ม
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์