ข้อมูลงานวิจัย การประเมินจัดทำหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภายในคณะ7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ปิยะภัทร เต็มแย้ม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ACTING.SUB-LT.Piyapat Temyaem
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0626395XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การประเมินจัดทำหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภายในคณะ7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Evaluation of Landscape Architecture Curriculum the Faculty of Architecture Rajamangala University of Technology Thanyaburi
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ปิยะภัทร เต็มแย้ม
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์