ข้อมูลงานวิจัย รูปแบบการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอเสื่อกก บ้านบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pattama Padjantuek
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0891210XXX
  • E-Mail Addrespattama@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านวัฒนธรรม
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00129
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ รูปแบบการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอเสื่อกก บ้านบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Conservation Forms of the Local Wisdom of Mat Weaving : Ban ฺBangsakao , Laemsing District , Chantaburi Province
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.อำไพ หมื่นสิทธิ์
พี่เลี้ยง 1. ผศ.พนิดา สมประจบ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์