ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: กรณีศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pattama Padjantuek
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0891210XXX
  • E-Mail Addrespattama@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านวัฒนธรรม
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00088
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: กรณีศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Guideline for promoting roles of local government organizations in preventing and solving pregnancy problems in teenagers: Case study of the role of subdistrict administrative organizations in Pathum Thani Province
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.สมชาย ผาธรรม
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์