ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาอิทธิพลของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยยกระดับการมีส่วนร่วมและศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Chitralada Trisakhon
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0924419XXX
  • E-Mail Addresap.chitralada@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานการเงิน, การบริหารจัดการ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00082
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาอิทธิพลของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยยกระดับการมีส่วนร่วมและศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The study of influence of creative tourism management to enhance the community tourism participation and potential in Pathumthani province
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์