ข้อมูลงานวิจัย การปรับปรุงพันธุ์บัวอุบลชาติเขตร้อนบานกลางคืนของไทยสายพันธุ์แม่พลอยด้วยสารยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)นายอิศราพงษ์ แคนทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)นายItsaraphong Khaenthong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการเกษตร
  • คณะ/หน่วยงาน*กองอาคารสถานที่
  • โทรศัพท์0892191XXX
  • E-Mail Addresaom_ik@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญปรับปรุงพันธุ์พืช ขยายพันธุ์พิชด้วยวิธีมาตราฐานและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืชด้วยวิธีการภายใต้อุณหภูมิ -196 องศา การใช้ประโยชน์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00024
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การปรับปรุงพันธุ์บัวอุบลชาติเขตร้อนบานกลางคืนของไทยสายพันธุ์แม่พลอยด้วยสารยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Improvement of Thai Tropical Night - Blooming Nymphaea rubra Raxb. Cv. Maeploi using some plant growth retardants
หน่วยงาน กองอาคารสถานที่
หัวหน้าโครงการ อิศราพงษ์ แคนทอง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์