ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของพรรณไม้เลื้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในงานภูมิทัศน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ไตรภพ บุญธรรม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Tripob Boontham
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์081-7428XXX
  • E-Mail Addrestripob_b@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญcontemporary landscape design, agricultural landscape, urban space design & planner, rehabilitation, pedestrian, agricultural waste
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00173
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของพรรณไม้เลื้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในงานภูมิทัศน์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A Study on Growth Rate of Climbing Plant for Applying in Landscape
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.ไตรภพ บุญธรรม
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์