ข้อมูลงานวิจัย ชนิดของพรรณไม้เลื้อยต่อการลดการถ่ายเทความร้อน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ไตรภพ บุญธรรม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Tripob Boontham
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์081-7428XXX
  • E-Mail Addrestripob_b@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญcontemporary landscape design, agricultural landscape, urban space design & planner, rehabilitation, pedestrian, agricultural waste
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00111
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ชนิดของพรรณไม้เลื้อยต่อการลดการถ่ายเทความร้อน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Type of climbing plant on reduce heat
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.ไตรภพ บุญธรรม
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์