ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของพรรณไม้เลื้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในงานภูมิทัศน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Weerayut Nakthip
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0844505XXX
  • E-Mail Addresweerayut_n@exchange.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีรสารสนเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00088
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของพรรณไม้เลื้อยเพื่อประยุกต์ใช้ในงานภูมิทัศน์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A Study on Growth Rate of Climbing Plant for Applying in Landscape
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.ไตรภพ บุญธรรม
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์