ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำหนองบัว จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Weerayut Nakthip
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0844505XXX
  • E-Mail Addresweerayut_n@exchange.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีรสารสนเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00246
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำหนองบัว จังหวัดจันทบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Cultural landscape management : a case study of Nongbua Community, Chanthaburi
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.วีระยุทธ นาคทิพย์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์