ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและเทคนิคการเชื่อมโยงด้วยภาพ เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาญี่ปุ่น

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ศิริพร มิขำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Siriporn Mikum
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0858103XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์ศึกษา
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00024
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมและเทคนิคการเชื่อมโยงด้วยภาพ เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาญี่ปุ่น
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of a blended instructional model using the Augmented Reality and Picture-Linked Techniques to Enhance Japanese Language Skills
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ศิริพร มิขำ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์