ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนากราฟินควอนตัมดอทจากน้ำตาลทรายโดยเทคนิคการฉายรังสีแกมมาเพื่อวิเคราะห์อาเซไนต์ในน้ำปะปา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วริษฐา ชอบพัฒนา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Varistha Chobpattang
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0627099XXX
  • E-Mail Addresgiftchob@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวัสดุศาสตร์ เซรามิกส์ ออกไซด์ ฟิล์มบาง
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00093
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนากราฟินควอนตัมดอทจากน้ำตาลทรายโดยเทคนิคการฉายรังสีแกมมาเพื่อวิเคราะห์อาเซไนต์ในน้ำปะปา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.วริษฐา ชอบพัฒนา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์