ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผงสีที่มีสมบัติการสะท้อนรังสีอินฟราเรดย่านใกล้

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วริษฐา ชอบพัฒนา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Varistha Chobpattang
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0627099XXX
  • E-Mail Addresgiftchob@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวัสดุศาสตร์ เซรามิกส์ ออกไซด์ ฟิล์มบาง
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00170
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผงสีที่มีสมบัติการสะท้อนรังสีอินฟราเรดย่านใกล้
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Improving Near-Infrared-Ray-Reflective Property of Pigments
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.วริษฐา ชอบพัฒนา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ ผงสีสะท้อนความร้อน
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล พลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังพื้นผิวโลกเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ รังสีอัลตร้า ไวโอเลต 5 %, ช่วงแสงที่ตามองเห็นได้ 43 %, และ ช่วงอินฟราเรดใกล้ 52 % [1] ซึ่งจะเห็นได้ว่า ช่วงรังสีอินฟราเรดย่านใกล้มีปริมาณมากที่สุด ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่ม การสะท้อนรังสีอินฟราเรดย่านใกล้ในผงสี โดยเฉพาะผงเฉดสีเข้ม เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผงสีเข้ม จะดูดซับรังสีจากแสงอาทิตย์ได้มากกว่าสีขาว ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นพื้นผิวสูงขึ้น ซึ่งแนวทางในการเพิ่ม ความสามารถในการสะท้อนรังสีอินฟราเรดของโครงการนี้คือ การเคลือบผงสีด้วยซิลิกาด้วยกระบวนการโซล-เจล เพื่อทำให้อนุภาคผงสีมีลักษณะกายภาพเป็นแบบแกนเปลือก ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการกระจายแสงได้ดี กว่าอนุภาคทรงตัน ซึ่งจะช่วยทำให้เพิ่มการสะท้อนรังสีที่เป็นต้นเหตุของการสะสมความร้อน และเมื่อ นำมาประยุกต์ใช้ เช่น การผสมเป็นผงสีทาภายนอกอาคาร การผสมในเนื้อวัสดุ ก็จะช่วยลดการใช้พลังงาน ในส่วนการปรับอากาศ ในตัวอาคาร ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนได้
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผงสีที่มีประสิทธิภาพในการสะท้อนรังสีอินฟราเรดย่านใกล้ 2. เพื่อประยุกต์ใช้เป็นผงสีเป็นสีที่ใช้ทาภายนอกหรือผสมในเนื้อวัสดุเพื่อลดอุณหภูมิของพื้นผิววัสดุ