ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาหน้ากากอนามัยจากพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตด้วยกระบวนการปั่นหลอมแบบพ่น

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นิชนันท์ พานสร้อย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nichanan Phansroy
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0830366XXX
  • E-Mail Addresnichanan.p@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00041
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาหน้ากากอนามัยจากพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตด้วยกระบวนการปั่นหลอมแบบพ่น
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Devlopment of mask medical from ploy(butylene succinate) produced by a melt jet spinning process
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ นิชนันท์ พานสร้อย
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สมหมาย ผิวสอาด
2. ผศ.วีราภรณ์ ผิวสอาด
พี่เลี้ยง 1. กุลวดี สังข์สนิท
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์