ข้อมูลงานวิจัย การคัดเลือกแบคทีเรียจากดอกเห็ดเพื่อเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าพลาสติก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พราวมาส เจริญรักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissPhraomas Charoenrak
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0815909XXX
  • E-Mail Addresphraomas@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการคสบคุมโรคพืชโดยขีววิธี
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การคัดเลือกแบคทีเรียจากดอกเห็ดเพื่อเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าพลาสติก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Screening Bacteria from Mushroom for Yield Increasing of Straw Mushroom Grown in Plastic Basket
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ พราวมาส เจริญรักษ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ
ที่ปรึกษา 1. ผศ.สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์