ข้อมูลงานวิจัย การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคราเขียวของเห็ดสกุลนางรมที่เกิดจากเชื้อรา Trichoderma spp.

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พราวมาส เจริญรักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Phraomas Charoenrak
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0815909XXX
  • E-Mail Addresphraomas@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการคสบคุมโรคพืชโดยขีววิธี
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2566
  00259
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคราเขียวของเห็ดสกุลนางรมที่เกิดจากเชื้อรา Trichoderma spp.
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Screening of Antagonistic Bacteria for the Control Green Mold Disease of Pleurotus Mushroom Caused by Trichoderma spp.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.พราวมาส เจริญรักษ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์