ข้อมูลงานวิจัย ประสิทธิภาพของวัสดุปลูกที่ผสมด้วยมูลไส้เดือนและมูลไส้เดือนที่ผสมเชื้อรา Trichoderma asperellum ต่อการเจริญเติบโตและการเกิดโรครากเน่าของผักกาดหอมที่เกิดจากเชื้อรา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พราวมาส เจริญรักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Phraomas Charoenrak
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0815909XXX
  • E-Mail Addresphraomas@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการคสบคุมโรคพืชโดยขีววิธี
  อัพเดทล่าสุด
  05 พ.ค. 2566
  00225
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ประสิทธิภาพของวัสดุปลูกที่ผสมด้วยมูลไส้เดือนและมูลไส้เดือนที่ผสมเชื้อรา Trichoderma asperellum ต่อการเจริญเติบโตและการเกิดโรครากเน่าของผักกาดหอมที่เกิดจากเชื้อรา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Efficacy of planting substrates supplemented with vermicompost and vermicompost fortified with Trichoderma asperellum on growth and Pythium root rot of lettuce caused by Pythium aphanidermatum
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.พราวมาส เจริญรักษ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์