ข้อมูลงานวิจัย การแยกผลิตภัณฑ์ก๊าซเจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของเอทานอลด้วยเนื่อเลือกผ่านเส้นใยกลวง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นิธินาถ ชิตพงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nithinart Chitpong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0817207XXX
  • E-Mail Addresinininin15@hotmail.com, nithinart_c@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMembranes Technology
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00043
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การแยกผลิตภัณฑ์ก๊าซเจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของเอทานอลด้วยเนื่อเลือกผ่านเส้นใยกลวง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ นิธินาถ ชิตพงศ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์