ข้อมูลงานวิจัย การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อทำนายผลผลิต ไบโอดีเซลจากเมล็ดพืชทางการเกษตร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สมบูรณ์ สุขพรรณเจริญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Somboon Sukpancharoen
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0823652XXX
  • E-Mail Addrests.spcr@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมเคมี
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00037
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อทำนายผลผลิต ไบโอดีเซลจากเมล็ดพืชทางการเกษตร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Deep learning to predict biodiesel yield from agricultural seeds
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.สมบูรณ์ สุขพรรณเจริญ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์